dimecres, 28 de març de 2012

Bases del XXX Premi de Narrativa Ribera d'Ebre

Treballs inèdits de narrativa i no presentats a altres premis pendents d’adjudicació.

Presentació: En fulls DIN-A4, mecanografiats a 2.100 espais per full (30 línies de 70 caràcters), per quintu-plicat i escrits en català a una cara i degudament enquader-nats.
Els treballs no hauran d’ésser signats, a la portada s’hi haurà de fer constar el títol. S’hauran
d’acompanyar d’un sobre tancat on anirà escrit exclusivament el títol, i a l’interior del qual hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i la signatura de l’autor/a o qualsevol altra dada personal que es vulgui fer constar.

Extensió: De 75 a 150 fulls

Termini d'admissió: El 28 de maig de 2012. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l’Ajuntament en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 28 de maig de 2012 o anterior.

Dotació: 3.000 Euros

Veredicte i atorgament: El dimecres dia 29 d’agost de 2012, al Local del Cinema.
Plaça Ajuntament, 7
Vinebre

Altres condicions: No podran premiar-se obres ja guardonades en altres concursos o bé subvencionades anteriorment per qualsevol entitat o institució.L’obra guanyadora, original o inèdita, restarà propietat de l’autor. Si en el termini d’un any, l’entitat convocant –que tindrà els drets de publicació de la primera edició- no l’ha publicada o no és en curs d’impressió, l’autor serà lliure d’editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l’organisme convocant. L’obra serà editada per Cossetània Edicions. L’Ajuntament no està obligat a retornar els treballs no premiats si no han estat recollits dins
del termini de 30 dies següents a la data del premi.L’acceptació del premi compromet l’autor/a
a ser present en l’acte de lliurament del guardó i en el de presentació de l’obra editada. Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat, les decisions del
qual seran inapel·lables.

Tramesa: Personalment o per correu certificat
Ajuntament de Vinebre
Regidoria de Cultura
Carrer de la Torre, 22
43792-Vinebre