dilluns, 16 de setembre de 2013

Pacte pel Dret a Decidir

El Govern de Catalunya, diverses institucions públiques i privades i els partits polítics sotasignats així com associacions i entitats catalanes d’àmbit municipal, cultural, educatiu, comunicatiu, social, cívic, esportiu, generacional, sindical, empresarial i professional

MANIFESTEM

- El nostre ple suport al procés democràtic que expressa el Parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu Dret a Decidir.

- Catalunya és Nació, i tota Nació té dret a decidir el seu futur polític. Reclamem per exigència democràtica que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el Dret a Decidir sobre la nostra institucionalització política.-

- En aquest sentit, urgim que s’estableixi un diàleg amb institucions de l’Estat per tal de trobar les condicions legals per a l’exercici d’aquest Dret a Decidir.

- El Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que es circumscriu a ell mateix, assumeix les opcions democràticament possibles sobre el nostre futur polític i així resta obert a la seva adhesió d’institucions i associacions que ho sol·licitin.

- Reclamem exercir el Dret a Decidir la nostra institucionalització política i el vinculem a la millora de la condició de vida individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís amb les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials –especialment en l’atenció als més febles-, a l’aprofundiment de l’estat del benestar, a la solidaritat intergeneracional, a l’equilibri territorial i desenvolupament sostenible així com a l’impuls d’iniciatives i de foment de l’actitud emprenedora i a l’assumpció de responsabilitats empresarials.

- Ha de significar també la voluntat d’un país que vol accedir a un alt nivell educatiu i de cultura personal i col·lectiva i especialment en la defensa de la nostra llengua pròpia, que, s’estén i crea lligams específics amb els territoris amb els quals la compartim.

- Exigir l’exercici del Dret a Decidir implica també l’afirmació que Catalunya és una comunitat humana que integra, respecta i recolza les diverses aportacions culturals i el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la nostra societat.

- Les accions destinades a assolir el reconeixement del Dret a Decidir s’han de desenvolupar amb l’enfortiment de la cohesió de tota la societat catalana que proclama “com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que viuen i treballen a Catalunya” (EAC).

- El civisme, el diàleg, el respecte a totes les diverses opcions democràtiques pacífiques i al pluralisme polític, ideològic, religiós i d’opcions de consciència, el rebuig a tota discriminació contrària a la llibertat i a la dignitat humana així com la fermesa en les pròpies conviccions, han de configurar totes les accions sorgides des del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

- L’exercici del Dret a Decidir també ha de significar la voluntat col·lectiva d’integració a la Unió Europea revitalitzada i a la participació en la solidaritat universal.

Per tot això ens COMPROMETEM

- A treballar per fer possible la màxima coresponsabilitat de tota la ciutadania envers Catalunya i el seu futur institucional a través dels valors democràtics concretats en el Dret a Decidir.

- Per això les institucions i entitats signants del Pacte, les que s’hi adhereixin en el futur o manifestin la seva voluntat de col·laborar en determinades activitats, ens comprometem en l’àmbit propi de cada una a endegar iniciatives d’abast sectorial i territorial català per tal de promoure la conscienciació ciutadana i fer pedagogia per reclamar l’exercici del Dret a Decidir que tenim tots els catalans i catalanes.

- Amb aquesta finalitat ens comprometem a coordinar-nos d’una manera eficaç al voltant d’aquest Pacte Nacional pel Dret a Decidir com a manifestació de la fortalesa democràtica i com a contribució de l’associacionisme municipal, cultural, educatiu, comunicatiu, social, civil, esportiu, generacional, sindical, empresarial i professional i com a membres de la societat civil catalana, conjuntament amb les institucions polítiques presents, en l’objectiu democràtic de l’exercici del Dret a Decidir.

- En aquest sentit cada institució i entitat signant d’aquest pacte es proposa un pla d’accions en el seu àmbit destinades a aquesta finalitat i el podrà trametre a la comissió coordinadora del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, per tal de promoure’n sinergies i així millorar-ne l’eficàcia.