dijous, 1 d’abril de 2010

Manifest del CERE

MANIFEST DAVANT EL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ D’UN MTC DE RESIDUS RADIOACTIUS A LA RIBERA D’EBRE

ANTECEDENTS

Atès que la Comissió d’Indústria, Turisme i Comerç del Congrés dels Diputats va aprovar, el 27 d’abril de 2006, una proposició no de llei, per la qual el Congrés instava a constituir una Comissió Interministerial que havia d’establir els criteris que ha de complir la ubicació del magatzem temporal centralitzat (MTC) per a combustible gastat i residus radioactius d’alta activitat i el seu centre tecnològic associat.

Atès que el Govern de l’Estat espanyol va aprovar el Reial Decret 775/2006, de 23 de juny, pel qual es crea la Comissió Interministerial dotada, entre altres, de la funció de desenvolupar el procediment pel qual els municipis interessats puguin optar a ser candidats a la ubicació.

Atès que en data 11 de març de 2008 el Parlament de Catalunya aprova una resolució en què rebutja la possible instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.

Atès que la Comissió Interministerial ha establert els “Criteris bàsics d’ubicació per a la instal·lació MTC i centre tecnològic associat”, publicats al web del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en virtut d’allò acordat per la dita Comissió, en la seua reunió de 10 de juliol de 2008.

Atès que en data 29 de desembre de 2009 el BOE publica la Resolució de 23 de desembre de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Energia, per la qual s’efectua la convocatòria pública per a la selecció dels municipis candidats a allotjar la instal·lació del magatzem temporal centralitzat de combustible gastat i residus radioactius d’alta activitat i el seu centre tecnològic associat.

Atès que els habitants de la comarca de la Ribera d’Ebre i els municipis del seu entorn, amb dos centrals nuclears actives, estan legitimats per a expressar la seua opinió i que aquesta sigui rebuda amb respecte.

Atès el marcat caràcter col·lectiu de la problemàtica i el conflicte social generat a la comarca i municipis limítrofs davant el procés d’implantació d’un magatzem temporal centralitzat de combustible gastat i residus radioactius d’alta activitat i el seu centre tecnològic associat.

Atès que en data 26 de gener de 2010 l’Ajuntament d’Ascó aprova presentar el seu municipi com a candidat a allotjar la instal·lació del magatzem temporal centralitzat de combustible gastat i residus radioactius d’alta activitat i el seu centre tecnològic associat.

Atès que en data 11 de març de 2010 el Parlament de Catalunya aprova una resolució en què rebutja la instal·lació en qualsevol municipi de Catalunya d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears.

La Junta Directiva del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, reunida en la sessió de data 13-3-2010,

MANIFESTA

1. El seu absolut respecte al posicionament de totes aquelles persones i institucions que han manifestat la seua postura sobre el procés d’implantació d’un magatzem temporal centralitzat de combustible gastat i residus radioactius d’alta activitat i el seu centre tecnològic associat.
2. El seu pesar pel tractament que des de diversos àmbits socials, econòmics i polítics s’ha donat al procés, marcat per una improvisació de darrera hora davant un fet que era conegut des de l’any 2006, sense que s’hagi fet el necessari per evitar una confrontació social que era, com a mínim, predictible. El conflicte, i el tractament que se li ha donat, ha produït un cop més un greuge a la imatge de la Ribera d’Ebre, amb els possibles efectes negatius sobre determinats sectors econòmics, difícils de contrarestar un cop han tingut lloc.
3. El convenciment del fet que no es pot resoldre el conflicte sense un previ consens social i polític, amb la participació dels ciutadans mitjançant els mecanismes democràtics que ja preveu la normativa vigent.

Per la qual cosa,

PROPOSA
1. Que, d’una vegada per totes, es consensuï un model de desenvolupament per a la Ribera d’Ebre, que miri cap al futur sense excloure ningú i tenint en compte tant la nostra tradició econòmica com les expectatives generades pels diversos sectors emergents. Cal que es tinguin en compte les particularitats de cada municipi, alhora que aquestes permetin la diversificació econòmica de la comarca. Aquest procés, per tant, ha de ser fruit del consens, de manera que es dibuixi un mapa econòmic que garanteixi les inversions i els projectes dels emprenedors que aposten pel futur de la Ribera d’Ebre, així com la consegüent prosperitat i progrés generals. La improvisació i la falta de consens només serveixen per restar-nos força en els nostres objectius comuns.
2. Que les diverses administracions públiques aportin els recursos humans i materials necessaris per fer realitat el model de desenvolupament prèviament consensuat.
3. Que en el cas concret del procés d’implantació d’un magatzem temporal centralitzat de combustible gastat i residus radioactius d’alta activitat i el seu centre tecnològic associat, es dugui a terme una acció seriosa per, en primer lloc, informar objectivament i, tot seguit, recollir l’opinió dels habitants de la comarca de la Ribera d’Ebre i de l’àrea d’influència de les centrals nuclears d’Ascó, mitjançant els processos participatius de la ciutadania previstos per l’ordenament jurídic vigent.
4. Que les decisions sobre instal·lacions d’aquesta envergadura es prenguin en funció de l’opinió majoritària dels ciutadans.
5. Que recuperem, tots plegats, el sentit de necessària cooperació i col·laboració entre les diferents sensibilitats i els legítims interessos dels ciutadans i les administracions, tot buscant una sortida que anteposi a qualsevol altra consideració la preservació dels nostres valors humans i patrimonials, així com les nostres necessitats i prioritats de present i futur.
Flix, 13 de març de 2010

Junta Directiva del CERE