divendres, 24 de març de 2017

Bases del XXXV Premi de Narrativa Ribera d'Ebre


Els treballs han d'estar escrits en llengua catalana. Han de ser inèdits i no han d'haver estat guardonats en altres certamens literaris, ni estar compromesos en tràmit de publicació o presentats en altres premis pendents d'adjudicació.


Extensió: De 75 a 150 fulls. Les pàgines han d'anar numerades, l'interlineat ha de ser d'1'5, el tipus de lletra Times New Roman, i la mida del cos 12. 

Presentació: Els treballs s'han de presentar enquadernats. Se n'han de fer arribar 5 còpies per als membres del jurat.

Els treballs no poden anar signats. A la portada s'hi ha de fer constar el títol i han d'anar acompanyats d'un sobre tancat, a  la part exterior del qual cal que hi hagi escrit exclusivament el títol. A l'interior, s'hi ha de fer constar el nom, els cognoms, la data de naixement, el núm. de document d'identitat, l'adreça i el telèfon de l'autor/a. 

Termini d'admissió: El 31 de maig de 2017. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l’Ajuntament en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 31 de maig de 2017 o anterior.

Dotació: 3.000 Euros

Veredicte i atorgament: El dimecres dia 23 d’agost de 2017, al Local del Cinema, plaça de l'Ajuntament 7, de Vinebre.

Altres condicions: L’obra guanyadora, original o inèdita, restarà propietat de l’autor. Si en el termini d’un any, l’entitat convocant –que tindrà els drets de publicació de la primera edició- no l’ha publicada o no és en curs d’impressió, l’autor serà lliure d’editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l’organisme convocant. L’obra serà editada per Cossetània Edicions. 
L’Ajuntament no està obligat a retornar els treballs no premiats si no han estat recollits dins del termini de 30 dies següents a la data del premi. L’acceptació del premi compromet l’autor/a a ser present en l’acte de lliurament del guardó i en el de presentació de l’obra editada. Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.

Tramesa: Personalment o per correu certificat
Ajuntament de Vinebre
Regidoria de Cultura
Carrer de la Torre, 22
43792-Vinebre