dimarts, 3 de març del 2009

Bases del XXVII Premi de Narrativa Ribera d'EbreVINEBRE 2009

Tema:
Treballs inèdits de narrativa i no presentats a altres premis pendents d’adjudicació.

Presentació:
En fulls DIN A-4, mecanografiats a 2.100 espais per fulls (30 línies de 70 caràcters), per quintuplicat i escrits en català a una cara i degudament enquadernats.Els treballs no hauran d’ésser signats, a la portada s’hi haurà de fer constar el títol. S’hauran d’acompanyar d’un sobre tancat on anirà escrit exclusivament el títol i a l’interior del qual hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i la signatura de l’autor/a o qualsevol altra dada personal que es vulgui fer constar.

Termini d’admissió:
El 26 de juny de 2009. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l’Ajuntament en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 26 de juny de 2009 o anterior.

Tramesa:
Ajuntament de Vinebre, Regidoria de Cultura, Carrer Torre, 22, 43792-Vinebre
Personalment o per correu certificat

Extensió:
De 75 a 150 fulls.

Veredicte i atorgament:
El dimecres dia 26 d’agost de 2009 en el transcurs d’un sopar, al Local del Cinema

Dotació:
3.000 Euros