dimarts, 13 de maig del 2008

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura


A Tortosa, dins de la jornada de formació El tractament de la llengua a Educació Infantil i Cicle Inicial vam escoltar la conferència Plantejaments actuals de l’aprenentatge de la lectura i escriptura de la professora de la Universitat de Vic Rosa Boixaderas.

Va iniciar exposant la realitat social com a element a tenir en compte en el tractament de la llengua (des de la necessitat vital a saber llegir i escriure, l’entorn familiar, la introducció de les noves tecnologies a la societat i a l’escola, el grau d’abstracció per aprendre i comprendre el codi lingüístic o microhabilitats com la motricitat fina, la situació en l’espai o l’esquema corporal). Des d’aquesta perspectiva va donar unes pinzellades a les metodologies, de la tradicional fins els noranta (analítica, global, natural) al constructivisme hereu de la LOGSE. Precisament d’una i altra n’extreu una proposta metodològica per l’actualitat a partir del que es consideren els elements més encertats d’una i altra:
- separar els processos d’aprenentatge de lectura i d’escriptura
- recuperar aspectes bàsics dels mètodes tradicionals
- adequar les aportacions del constructivisme
- aprofitar les tècniques de les noves tecnologies
- tenir en compte el procés individual de cada infant segons la procedència familiar i cultural

Aprendre a escriure
Com que saber escriure és saber codificar, els passos que caldria seguir serien una preparació prèvia:
- activitats de preescriptura: gestos del traçat de les lletres a partir dels 3-4 anys
- adquisició de consciència fonològica i la correspondència so-grafia: analitzar fonèticament les paraules de cara a l’escriptura alfabètica educant l’oïda, separant el significat del significant (abstracció), jocs de rimes que introdueixin la idea de síl·laba, analitzar els sons de la llengua en totes les posicions a dins de la paraula i pràctiques de pronúncia correcta.
Aleshores arribaria el processament del text escrit:
- escriptura creativa de diversos tipus de text: contes, rodolins, endevinalles... fins a missatges de mòbil i correus electrònics
- planificació de la producció escrita: pensar, escriure i revisar

Aprendre a llegir
Saber llegir és saber decodificar i comprendre. Hi ha dos passos essencials, d’una banda les habilitats de prelectura:
- identificar paraules significatives i usuals
- analitzar visualment l’escrit
- exercitar la memòria visual
- relacionar imatges amb textos
- introduir la lectura des de l’inici: ús de la biblioteca, habituar-se a escoltar l’adult
Per aleshores treballar la competència lectora:
- llegint textos de diverses tipologies (comunicatius i literaris)
- estratègies de comprensió
- habilitats visuals
- plaer per la lectura

En el moment de programar activitats, cal que hi hagi una línia coherent entre P-3 i 2n de CI tenint en compte la funcionalitat dels aprenentatges i la sistematització de les habilitats.
Funcionalitat:
- iniciar l’escriptura del propi nom i la lectura d’altres noms
- activitats a partir de textos pràctics i d’aportacions de la cultura popular
- lectura de textos literaris i de l’entorn
- escriure els textos amb una finalitat comunicativa
Sistematització:
- habilitats de preescriptura i prelectura
- interiorització de la consciència fonològica
- correspondència so-grafia
- introducció de la tipologia textual
- competència lectora
- introducció progressiva del processador de textos