diumenge, 7 de desembre de 2014

Personatges VI: Bartomeu Blai de Salvador

BARTOMEU BLAI DE SALVADOR (Ascó, segle XVII)
De la nissaga dels Salvador d’Ascó, rep el privilegi militar de cavaller de part del rei Felip III d’Aragó i IV de Castella. El monarca atorga aquesta dignitat nobiliària el 29 de març de 1631, i en el document de concessió ja inclou l’escut familiar, assenyala que els honors s’atorguen en funció dels serveis que els beneficiaris presten a la corona, i en aquest cas, per la seva fidelitat a la corona, i honora a Bartomeu Blai i als seus descendents, però sempre en línia recta i masculina. El privilegi militar concedit és el de cavaller en el grau d’insigne, la màxima distinció en el grau de cavalleria, essent aquest un grau de noblesa no titulada, o sigui, sense ser un títol nominal.
L’ennobliment es fa a petició de Josep d’Espuny, membre de l’estament militar, segons carta que havia remès a través d’un notari, Miquel Pérez, de Barcelona, el 8 de març anterior. Josep d’Espuny presenta el candidat Bertomeu Blai Salvador per obtenir la nova dignitat davant la Reial Cancelleria, i el rei ho decideix vistos els informes pertinents.
Amb el privilegi militar es concedeixen tots els beneficis i dignitats corresponents al grau de noblesa que se li atorga, tots els que li són propis segons el dret del Principat de Catalunya, com són entre d’altres el dret de tenir escut propi: una pomera amb fruits abundants enmig d’un camp i amb la divisa de “Salvator Dissolvit”, i coronat amb un elm de front. El probable significat del lema de la família, “Salvator Dissolvit”, segons una de les accepcions, podria ser que “Salvador sempre compleix” els seus compromisos i les seves obligacions. La figura de l’arbre pot entendre’s per la seva vinculació i lligam a la terra, i que sigui una pomera amb tant fruit, representa una expressió al·legòrica a la fortalesa personal. Segons la concessió reial, l’escut es podrà reproduir a qualsevol casa de la família, a les habitacions, gots, vaixelles i coberts, i qualsevol de les seves propietats, sempre com a signe d’identitat i distinció.
Pel registre i drets fiscals del títol, es paguen 505 sous i altres imports a la Reial Cancelleria de Barcelona.
Com a signe d’ennobliment, Bertomeu Blai passa a ser De Salvador.
El nou noble està casat amb Elisabet Bellver, filla hereva del notari Pau Bellver, que exercí la professió de notari a Ascó durant molts anys, en una casa situada a la plaça de l’Església. El succeeix com a cavaller el seu fill Pau de Salvador.

Font:
Els Salvador d’Ascó, de Josep Serrano Daura