dimecres, 20 de juliol de 2016

Perxe de Cal Cavaller d'Ascó


El Perxe de Cal Cavaller està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, del qual se'n dóna la següent informació al lloc web del Mapa del Patrimoni de Catalunya:

Descripció
Situat sota la Casa de Cal Cavaller, donava sortida a la vila en direcció a Móra. El perxe s'obre en un extrem de la façana, aliniat amb el portal principal. Per la banda de la plaça es troba obert amb una gran portalada d'arc rebaixat de ceràmica col.locada a plec de llibre, amb els brancals de pedra carejada. L'altra banda ha estat reformada modernament amb maó i formigó. En aquesta mateixa reforma s'ha substituït la totalitat de l'embigat original per un sostre de formigó. Els murs són fets de carreus escairats de mitjanes dimensions, constant d'una porta a cada costat -que donen accés a l'antic corral i al celler- i d'una espitllera.

Notícies històriques
Situat sota la Casa de Cal Cavaller, antiga casa àrab d'Ali Abimaçit donada per Ramon Berenguer IV a Guillem de Sadaó. Aquesta porta tancava la part cristiana corresponent al noble cavaller de Salvador de la part exterior de la Vila, mentre la porta que dóna al carrer de Baix -per damunt de l'esmentada casa pairal- separava els seus dominis dels dels moriscs.Una tercera porta, amb accés des de la plaça de Cal Cavaller per una llarga escala de pedra, que també dóna al carrer de Baix, facilitava l'andana directa a l'església per la Placeta.