dissabte, 23 de juliol de 2016

Perxes de Sant Domingo i del carrer Estudi d'Ascó

Els Perxes de Sant Domingo i del carrer Estudi estan inclosos a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, del qual se'n dóna la següent informació al lloc web del Mapa del Patrimoni de Catalunya:

Descripció
Emplaçats al centre històric d'Ascó, entre el Carrer Estudi i el Carrer de Sant Domingo. Perxes que es troben construïts entre dos carrers, formant una "T", a la planta baixa de la casa coneguda com a Ca Carreró. El carrer Estudi té pendent ascendent, que queda salvada per unes escales. Sota la part coberta són visibles murs de carreus i una finestra tapiada amb ampit motllurat. Tots dos es sostenen amb un embigat de fusta que ha estat reforçat amb bigues d'acer.

Notícies històriques
Està situat al que havia estat el cor de la Vila de Dins, on es concentrava la comunitat morisca. Servia de pas per facilitar la comunicació interna de la vila. Un d'ells porta el nom de "Sant Domingo" perquè en aquest perxe es feia el novenari a l'esmentat sant.