dimarts, 26 de febrer del 2013

Bases del XXV Concurs de Fotografia "Vila d'Ascó" 2013

Amb motiu dels 25 anys del Premi de Fotografia d'Ascó, la Regidoria de Cultura ha volgut que en l'edició d'enguany hi hagi canvis quant a la temàtica del concurs. En concret, les imatges que es presentin al certamen  han de tenir com a referent el poble d'Ascó.
Es mantenen les categories en blanc i negre i en color, tant a nivell general com local.
Adjunto les bases de la convocatòria.

Tema: ASCÓ
La participació és oberta a tothom. Les fotografies han de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos, ni estar presentades en altres premis pendents d’adjudicació.
La imatge fotogràfica ha d’evidenciar que ha estat realitzada en un lloc d’Ascó, i ha de tenir unes dimensions mínimes de 18x24 cm. i màximes de 30x40 cm. en qualsevol posició. S’ha de presentar emmarcada amb
passe-partout, cartolina o similar (que tingui poc pes), de color blanc o negre.
Només es podrà presentar 1 fotografia en cada modalitat: color i blanc-negre. 
Cada fotografia ha de portar un títol escrit al dors i ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat amb el mateix títol i l’especificació de la modalitat a la qual participa (color o B/N). Al seu interior, hi constaran les següents dades de l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, domicili, telèfon i adreça de
correu electrònic.
Les obres s’enviaran o es presentaran a l’Ajuntament d’Ascó, Regidoria de Cultura, c/ Hospital, núm. 2, 43791 Ascó.
El termini d’admissió conclourà el dia 9 d’abril de 2013.
Els o les participants locals (empadronats/es a Ascó) també optaran als Premis Generals.
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi, que podran ser declarats deserts si així s’estima convenient.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament dels premis que se celebrarà durant el mes de maig a Ascó.
El guanyador/a o el seu representant legal que no reculli el premi en el decurs de l’acte de lliurament, hi perdrà tots els drets.
L’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat de les fotografies premiades, ostentant-hi tots els drets existents.
Totes les fotografies presentades seran exposades al públic durant uns dies. A més, les fotografies
premiades es publicaran en el proper calendari de l’Ajuntament d’Ascó.
Els treballs no premiats podran ser recollits a la mateixa adreça de lliurament o bé es podrà sol·licitar la seva devolució mitjançant un e-mail a cultura@asco.cat en un termini de trenta dies després de l’acte de la concessió dels premis.
Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien a les seves fotografies, passant automàticament a propietat i lliure disposició de l’Ajuntament d’Ascó.
L’organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues o deterioraments que puguin patir les fotografies. Tanmateix vigilarà la seva correcta conservació i tracte adient.
L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.
El jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.

PREMIS GENERALS
Hi tenen opció tots els participants (també els locals)
Modalitat Color
1r. Premi 300 €
2n. Premi 250 €
3r. Premi 200 €

Modalitat B/N
1r. Premi 300 €
2n. Premi 250 €
3r. Premi 200 €


PREMIS LOCALS
Modalitat Color
1r. Premi 150 €
2n. Premi 100 €
3r. Premi 50 €

Modalitat B/N
1r. Premi 150 €
2n. Premi 100 €
3r. Premi 50 €

dilluns, 25 de febrer del 2013

XXIII Premi de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi - Vila d'Ascó 2013

Convocat el XXIII Certamen de Narrativa Breu per a Joves Sant Jordi - Vila d'Ascó 2013 amb les següents bases:

PARTICIPANTS :
1r. GRUP - Joves de 14 a 17 anys el 31 de desembre de 2013.
2n. GRUP - Joves de 18 a 20 anys el 31 de desembre de 2013.

El tema és lliure. Es valorarà, principalment, la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres.
Els treballs han d’estar escrits en llengua catalana. Han de ser inèdits i no han d’haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos en tràmits de publicació o presentats en altres premis pendents d’adjudicació.
L’extensió de les obres ha de ser de 10 a 15 pàgines per als participants del 1r. grup, i de 15 a 20 pàgines per als participants del 2n. grup. Han d’estar a doble interlineat i amb lletra Times New Roman, cos de 12.
Els i les concursants presentaran 4 còpies, a una cara i amb els fulls numerats. Han de portar el títol de l’obra a la portada i no han d’estar signades. S’acompanyaran d’un sobre tancat amb el mateix títol i el grup en què es participa. Al seu interior, hi constaran les següents dades de l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic.
Les obres s’enviaran per correu certificat o bé es presentaran personalment a l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de Cultura, c/ Hospital, 2; 43791 - Ascó.
El termini d’admissió conclourà el dia 4 d'abril de 2013.

PREMIS:
Premis Generals: Es concedirà un premi de 600 € en cadascun dels grups.
Premis Autors/es Locals: Es concedirà un premi de 400 € en cadascun dels grups.
Sobre aquests premis s’efectuaran les retencions fiscals corresponents.

Els o les participants en la categoria autor/a local (empadronats/des a Ascó) també optaran als premis de la categoria general.
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi que podran ser declarats deserts, si així s’estima convenient.
El jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.
El veredicte del jurat serà inapel•lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament dels premis que se celebrarà durant el mes de maig a Ascó.
L’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat de les obres premiades, ostentant-hi tots els drets. I es reserva el dret de publicar-les, o no, en funció del material disponible.
Els treballs no premiats podran ser retirats de l’Ajuntament en un termini de trenta dies després de l’acte de la concessió del premi. Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien als respectius originals. No s’assumiran responsabilitats per pèrdues o deterioraments.
L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.


ORGANITZA:
la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

dissabte, 23 de febrer del 2013

Bases del XXXI Premi de Narrativa Ribera d'Ebre

www.descobrir.cat

Treballs inèdits de narrativa i no presentats a altres premis pendents d’adjudicació. 

Presentació: En fulls DIN-A4, mecanografiats a 2.100 espais per full (30 línies de 70 caràcters), i escrits en català a una cara i degudament enquadernats, i una còpia de CD.
Els treballs no hauran d’ésser signats, a la portada s’hi haurà de fer constar el títol. S’hauran
d’acompanyar d’un sobre tancat on anirà escrit exclusivament el títol, i a l’interior del qual hi haurà de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i la signatura de l’autor/a o qualsevol altra dada personal que es vulgui fer constar.

Extensió: De 75 a 150 fulls 

Termini d'admissió: El 31 de maig de 2013. No podran optar al premi els treballs que no hagin tingut entrada a l’Ajuntament en aquesta data. Sí que seran admesos els que portin el segell de correus de data 31 de maig de 2012 o anterior.

Dotació: 3.000 Euros

Veredicte i atorgament: El dimecres dia 28 d’agost de 2013, al Local del Cinema.
Plaça Ajuntament, 7
Vinebre

Altres condicions: No podran premiar-se obres ja guardonades en altres concursos o bé subvencionades anteriorment per qualsevol entitat o institució. L’obra guanyadora, original o inèdita, restarà propietat de l’autor. Si en el termini d’un any, l’entitat convocant –que tindrà els drets de publicació de la primera edició- no l’ha publicada o no és en curs d’impressió, l’autor serà lliure d’editar-la tot fent-hi constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne 25 exemplars a l’organisme convocant. L’obra serà editada per Cossetània Edicions. 
L’Ajuntament no està obligat a retornar els treballs no premiats si no han estat recollits dins del termini de 30 dies següents a la data del premi.L’acceptació del premi compromet l’autor/a a ser present en l’acte de lliurament del guardó i en el de presentació de l’obra editada. Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta a criteri del jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.

Tramesa: Personalment o per correu certificat
Ajuntament de Vinebre
Regidoria de Cultura
Carrer de la Torre, 22
43792-Vinebre

divendres, 22 de febrer del 2013

V Beca d'Estudi d'Artur Bladé
Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors literaris i culturals de la comarca, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (CCRE) i l’Ajuntament de Benissanet, amb el suport del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE), de l’Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila, de l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE) i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV), publiquen una convocatòria de bases per a la concessió d’una beca per a l’estudi de la figura i obra d’Artur Bladé i Desumvila per al curs 2013.

Les bases es poden consultar al següent enllaç:

Els anteriors guanyadors de la beca han estat, per la convocatòria de l’any 2009-2010, Xavier Garcia i Pujades, per la de 2010-2011, Sam Abrams, per la de 2011-2012, Abraham Mohino i Balet i, finalment, per la del 2012-2013, Jordi Julià Garriga.

dijous, 21 de febrer del 2013

Dia Internacional de la Llengua Materna

El Dia Internacional de la Llengua Materna va ser proclamat per la Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) el novembre de 1999, i se celebra oficialment el 21 de febrer de cada any. Amb l'objectiu de promoure totes les llengües del món, aquest dia ofereix l'oportunitat de fomentar la diversitat lingüística i el plurilingüisme.

En aquesta edició, l'Idescat es fa ressò de les dades que indiquen la vitalitat del català com a llengua d'identificació amb dades de fa cinc anys.

www.idescat.cat

diumenge, 17 de febrer del 2013

L'instant més gran dels Països Catalans

Una de les seccions del programa MANS que emet cada cap de setmana Catalunya Ràdio porta per títol "L'instant més gran dels Països Catalans" mitjançant la qual l'audiència del programa ha d'escollir quin és el moment que pot rebre aquest qualificatiu d'entre les diferents mostres de la cultura popular d'arreu dels Països Catalans.
S'han previst dotze eliminatòries, amb dos esdeveniments cadascuna, que proposa l'equip del programa, i a partir de les dos opcions triades, els oients poden participar escollint un dels dos instants. Tota persona pot emetre un únic vot i les vies per fer-ho són:
- per telèfon, trucant al 93 201 74 74 quan s'emet el programa en directe o bé al telèfon del contestador 93 414 41 66
- per correu electrònic, a mans@catradio.cat
- per les xarxes socials Facebook i Twitter amb el nom manscatradio
Els "instants" escollits aniran passant eliminatòries fins arribar a la final on es trobaran quatre dels candidats.

Aquesta setmana l'eliminatòria (la cinquena de les dotze previstes) ens fa decidir entre la primera sardana de l'any al Cap de Creus o la ballada de la jota al voltant de la foguera d'Ascó.
Participem-hi i fem sentir la nostra veu!Tierra de electrones - TVE

dilluns, 11 de febrer del 2013

Benet XVI renuncia

La notícia del dia és sens dubte una sorpresa per inesperada, i és que han hagut de passar sis segles perquè un Pontífex decidís renunciar al seu càrrec. Això és el que avui ha fet el Papa Benet XVI, que després de vuit anys de pontificat, ha decidit retirar-se a un monestir.
A partir d'ara no només s'obren les especulacions sobre el successor, que serà escollit al mes de març, sinó que alhora es debatran les causes que han dut a Joseph Ratzinger a prendre aquesta decisió.
En aquests vuit anys, el Papa Benet XVI ha visitat un cop Catalunya, va ser el novembre de 2010 en motiu de la dedicació de la basílica de la Sagrada Família. 
La imatge que acompanya l'apunt va ser presa al carrer Diputació de Barcelona, en el trajecte entre la Sagrada Família i la seu de l'arquebisbat de Barcelona. A l'interior del papamòbil anava acompanyat pel seu secretari, Georg Gänswein, i per l'arquebisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistach.

ARA: Benet XVI abandonarà el pontificat el 28 de febrer

EL PUNT AVUI: El papa Benet XVI renuncia: "Ja no tinc forces"

VILAWEB: Les cinc raons de la dimissió del Papa

diumenge, 10 de febrer del 2013

Regal Barça: Campions de Copa 2013

Agenda sardanista de la Ribera d'Ebre

Fa pocs dies es va presentar a Andorra la Vella la Guia d'Aplecs de la Sardana per aquest any, amb un calendari que inclou cites al Principat de Catalunya, Andorra i la Catalunya del Nord.
La Ribera d'Ebre hi és representada amb un total de set cites repartides pel calendari des d'abril a octubre, on són set els municipis participants:

Benissanet
28 d'abril - 25è Aplec de la Renaixença

Móra d'Ebre
26 de maig - 40è Aplec de la Ribera d'Ebre

Ascó
6 de juliol - 24è Aplec Vila d'Ascó

Riba-roja d'Ebre
27 de juliol - 31è Aplec de Riba-roja

La Palma d'Ebre
4 d'agost - 30è Aplec de la Sardana

La Torre de l'Espanyol
31 d'agost - 33è Aplec de la Sardana

Flix
13 d'octubre - 46è Aplec del Remei

http://fed.sardanista.cat/guia

dissabte, 9 de febrer del 2013

Montserrat Carulla als Premis Gaudí

Diumenge passat es feia el lliurament dels Premis Gaudí, que per cinquena edició, ha convocat l'Acadèmia Catalana del Cinema. Entre els guardonats, cal destacar la figura de Montserrat Carulla, qui ha rebut el Gaudí d'Honor per la seva llarga trajectòria com a actriu. 
En el seu discurs d'agraïment del guardó, la Carulla, que es va definir com "actriu, catalana i independentista", va voler significar-se al costat del país i dels reptes que té per davant, al mateix temps que va reivindicar la seva faceta com a dona treballadora.
Novament, Montserrat Carulla va posar-se bona part del públic a la butxaca, igual com ha acostumat a fer al llarg de la seva carrera en el teatre.
Podeu escoltar novament el discurs en aquest enllaç de Vilaweb.  
  

dimarts, 5 de febrer del 2013

XX Convocatòria de beques sobre la Ribera d'Ebre 2013

Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors culturals, científics i artístics de la Ribera d’Ebre, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE), amb el suport del Consell Comarcal, publica la següent convocatòria de bases per a la concessió de beques per a l’any 2013.
El CERE podrà concedir fins a un màxim de 10 beques per a projectes de treball que tinguin com a objectiu central de referència la comarca de la Ribera d’Ebre. La quantia de les beques serà de 350 € per als socis del CERE i de 200 € per als no socis. La Comissió de Beques del CERE podrà modificar en funció de les sol·licituds l’import de les assignacions.

Els àmbits d’interès comarcal són generals i es consideren la recerca sobre temes de geologia, climatologia, botànica, zoologia, ecologia, geografia, arqueologia, història, economia, lingüística, literatura, art, música, etnologia, sociologia, antropologia, noves tecnologies, pensament, etc.

Els sol·licitants de la beca hauran de presentar al CERE la següent documentació en català:

- Instància de sol·licitud de la beca, especificant el nom del responsable del projecte
- Currículum vitae del responsable i col·laboradors
- Memòria del projecte de treball, que inclourà:
            -- Antecedents i estat actual del tema (màx. 2 pàg.)
            -- Objectius (màx. 2 pàg.)
            -- Pla de treball i metodologia (màx. 4 pàg.)
            -- Justificació de l’interès del projecte (màx. 1 pàg.)
            -- Bibliografia (màx. 1 pàg.)
- L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de la junta del CERE, en el cas de no ser-ne soci el responsable del projecte.

Les beques seran atorgades per la Comissió de Beques del CERE, que podrà consultar assessors externs per valorar els diversos projectes. Es valorarà el fet que el responsable del projecte sigui soci del CERE, els temes poc desenvolupats a la comarca i la diversitat d’aspectes tractats en les sol·licituds concedides a cada convocatòria. A cada convocatòria de beques es podran establir temes de recerca d’especial interès a criteri de la Comissió de Beques del CERE.

 Les sol·licituds s’adreçaran a la seu del CERE (C. Sant Jordi, 3, 3r. Apartat de correus núm. 8, 43750 FLIX). El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2013 i la resolució es farà pública dins el termini de dos mesos.

Els treballs finals es presentaran en català, per escrit i amb suport informàtic, i preferentment en forma d’article per a la seua possible publicació a la revista Miscel·lània del CERE, seguint les Normes de publicació d’aquesta, que es poden consultar a l’espai web de l’entitat (www.riberadebre.org). S’admeten altres variants com ara reculls de fons sonors o d’imatges, etc.

El pagament de les beques es farà efectiu després del lliurament a l’entitat convocant dels treballs realitzats i vist l’informe favorable de la Comissió de Beques del CERE.

El termini de presentació del treball o article serà d’un màxim de dos anys des de la data de concessió de les beques. Qualsevol pròrroga d’aquest termini haurà de comptar amb l’aprovació de la Comissió de Beques i de forma ordinària només es concedirà una pròrroga d’un any.

El CERE es reserva el dret a publicar els treballs becats com a llibre o com a article a la revista Miscel·lània del CERE. Passat un any des de la data de lliurament del treball o mitjançant un acord amb l’entitat, l’autor el podrà editar fent constar la col·laboració del CERE.

L’autor autoritza al CERE a publicar un resum del treball en format digital, ja sigui a l’espai web de l’entitat o mitjançant altres espais web, com a publicació individual o formant part d’altres publicacions. D’acord amb l’autor, també es podrà publicar el treball íntegre.

La Comissió de Beques es reserva el dret de fer presentacions públiques dels treballs becats per l’entitat, preferentment amb la participació de l’autor.

dilluns, 4 de febrer del 2013

Malpàs 77

Ja podem adquirir el nou número de la revista local Malpàs corresponent al darrer trimestre de 2012. Un exemplar que es presenta amb una imatge de Biel Pubill de la via del ferrocarril a l'estació d'Ascó que vol simbolitza l'inici del nou camí que suposa l'estrena de l'any nou.
En aquesta ocasió l'editorial no pot passar per alt la situació de greuge que viu el nostre país respecte l'Estat espanyol i que monopolitza bona part de l'actualitat social i política del país (amb permís de la difícil situació econòmica que estem travessant).
Una publicació que com sempre es fa ressò de l'actualitat dels darrers temps, del dia a dia de l'Associació Cultural Lo Llaüt i aquells ingredients que s'han convertit en un clàssic com les fotografies antigues o el racó literari.
Us proposo la lectura de l'article "Competicions que es mantenen, que tornen i que s'inventen. La tradició sota sospita!" de Biel Pubill, una invitació a la reflexió sobre aquelles activitats lúdiques de caire competitiu que s'han incorporat en els programes d'activitats dels nostres pobles, amb major o menor fortuna, ja sigui dins d'un interès de recuperació o bé des de la innovació. Alguns d'ells probablement romandran en el temps, d'altres potser no arribaran a aconseguir la participació de la pròpia gent.
Finalment, no podem deixar passar per alt un altre dels clàssics de la revista com és el calendari que any rere any dissenya Jaume Ferrús i que enguany ha dedicat al riu i de les activitats que s'hi realitzen o realitzaven al seu voltant: la barca, el pou, llaüts, pescadors, rentadores...

divendres, 1 de febrer del 2013

Carnaval a l'escola

Ja tenim a punt les activitats de la setmana de Carnaval a l'escola, dies en què la disbauxa del Rei Carnestoltes es farà present en la vida del centre.

Consignes de les tardes
Dilluns 4  Anem tots amb pijama
Dimarts 5 Una sabata de cada manera
Dimecres 6 Tots vestits d'horteres

Dijous Jarder
Educació Infantil al Parc de la Llar d'Infants
Cicle Inicial a la Bassa
Cicle Mitjà i Superior al Calvari

Divendres 8
15.15h La rua de "La seguretat" pels carrers del poble, pregó del Rei Carnestoltes des del balcó de l'ajuntament i berenar al Casal Municipal ofert per l'AMPA.