dimarts, 23 de juliol de 2019

Ascó aprova el cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

El 4 de juliol es va celebrar sessió extraordinària del Ple per tal de posar en marxa l’organització municipal de l’ajuntament fruit del pacte de govern subscrit entre els grups municipals de PER TU ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. El govern ha quedat configurat amb la presència de sis dels nou regidors que composen la Corporació i sota el lideratge de Miquel Àngel Ribes a l’alcaldia (XTU) i d’Amadeu Pros com a primer tinent d’alcalde (ERC).
La nova organització pivota en quatre grans àrees de les quals deriven les diferents delegacions i competències municipals, i que estan conformades almenys per dos regidors, un per cadascun dels partits presents al govern. Les quatre àrees sónPromoció EconòmicaUrbanisme, Territori i Sostenibilitat;Benestar i Atenció a les Persones; i Gestió Interna Municipal.
Quant a les diferents delegacions efectuades, l’equip de govern s’ha organitzat de la següent manera:
Aida Roigé: Participació Ciutadana i Transparència; Dona i Igualtat; Benestar Social, Gent Gran i Sanitat; i Joventut.
Josep Maria Raduà: Cultura, Festes i Tradicions; Educació; i Patrimoni.
Carolina Baiges: Turisme i Comerç; Formació i Treball; Medi Ambient i Sostenibilitat; i Promoció Econòmica.
Joan Martínez: Indústria; Noves Tecnologies; i Brigada i Manteniment.
Amadeu Pros: Agricultura i Camins; Esports; Urbanisme i Mobilitat; i Governació i Protecció Civil.
Miquel Àngel Ribes: Habitatge i Obra Social; Hisenda, Personal i Gestió Pressupostària; Tresoreria i Control Pressupostari.
També es va aprovar el nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats i en les comissions informatives permanents, així com els vocals del Consell Rector de Vídeo Ascó Televisió i els consellers de l’empresa pública municipal.

Retribucions, assistències i indemnitzacions
Un altre dels punts que va ser debatut fa referència al règim de dedicació i a les retribucions dels càrrecs electes i grups municipals. Respecte l’anterior mandat s’ha produït unareducció important dels diners destinats a aquesta partida tot donant compliment al compromís adoptat pels grups de XTU i ERC en la passada campanya electoral.
D’aquesta manera els regidors del govern percebran entre 20.000 i 28.000 euros bruts anuals, reduint les xifres de l’anterior equip de govern que estava entre els 30.000 i els 40.000 euros bruts anuals. D’aquesta manera, mentre que en l’anterior mandat la mitjana de retribució per regidor era de 34.500 euros, l’altre dia es va aprovar una retribució mitjana per electe de 22.270 euros, per tant s’ha produït una reducció del 35% del cost mitjà de les percepcions econòmiques de cada regidor del govern (que representa una mitjana de 12.230 euros per electe al govern).
També es va aprovar una reducció significativa de les indemnitzacions per assistència al Ple, a la Junta de Govern Local, a les comissions informatives i la Junta de Portaveus. En aquest cas, retribucions que només poden percebre els membres de la Corporació que no tenen cap dedicació parcial.
En aquest mateix punt es va modificar l’assignació econòmica per grup polític municipal en què s’ha volgut establir uns imports que beneficiïn els grups de l’oposició en tant que s’ha augmentat la percepció per grup en comptes de la percepció per nombre de regidors inclosos en cada grup.
Finalment, l’equip de govern va prendre el compromís de fer públiques les retribucions rebudes mensualment pels electes mitjançant l’apartat de Transparència de la web municipal.
www.asco.cat